UAB „Aktyvus sektorius“ įvykdė ES struktūrinės paramos projektą “Naujų prototipų skirtų besivystančioms rinkoms plėtra Eskimi platformoje”
Projekto kodas: VP2-1.3-ŪM-02-K-03-050

Nuo 2012 liepos mėnesio UAB “Aktyvus sektorius” sėkmingai įvykdė projektą “ Naujų prototipų skirtų besivystančioms rinkoms plėtra Eskimi platformoje”, įgyvendinant Lietuvos 2007-2013 metų Europos Sąjungos struktūrinės paramos panaudojimo strategijos, Ekonomikos augimo veiksmų programos 1 prioriteto „Ūkio konkurencingumui ir ekonomikos augimui skirti moksliniai tyrimai ir technologinė plėtra“ priemonę „Intelektas LT“

Projekto tikslas – sukurti besivystančioms rinkoms prototipus, kurie padėtų vartotojams lengviau ir pigiau naršyti internetą, taupytų duomenų perdavimą ir leistų supaprastinti naujų partnerių/paslaugų pajungimą Eskimi platformoje.
Projektas leido sukurti 4 prototipus:
- J2ME aplikacijos prototipas
- Android aplikacijos prototipas
- API sąsajos prototipas
- Žaidimų platformos prototipas

Projekto trukmė 18 mėnesių, didžiąją dalį investicijų finansavo Europos Sąjunga, pagal programą Intelektas.LT.
Projekto rezultatas – projekto metu sukurtos Eskimi J2ME ir Android aplikacijos prototipai bus ruošiami komercializacijai, bus diegiamos naujos Eskimi funkcijos ir siekiama kuo didesnės aplikacijų sklaidos besivystančiose Afrikos rinkose ir pasauliniu mastu. Ateityje Android aplikacija bus adaptuojama naujoms Android operacinės sistemos versijoms, bei telefonams.
Panaudojant sukurtą Eskimi API sąsajos prototipą, bus pajuginėjami nauji žaidimų ir mobilaus turinio partneriai-paslaugos.

Įmonė UAB “Aktyvus sektorius” toliau vysto mobilų socialinį tinklą “Eskimi”, kuris jau šiuo metu populiarus visame pasaulyje, o ypatingai besivystančiose šalyse Afrikos, Azijos regionuose. “Eskimi” šiuo metu klientai pasiekia per mobilųjį internetą, telefone esančią naršyklę.
Mobiliu internetu naudojasi daugiau nei 1 mlrd. gyventojų pasaulyje. Planuojama, jog vartotojų skaičius šioje rinkoje per artimiausius 2 metus išaugs 300% iki 3 mlrd. vartotojų.


Sėkmingai baigta kurti “Mobiliųjų paslaugų teikimo platforma” bus vystoma užsienio rinkosee

Nuo 2009 metų UAB "Aktyvus sektorius" kartu su partneriu UAB "Verozona" vykdė dalinai ES lėšomis finansuojamą projektą "Mobiliųjų paslaugų teikimo platforma". Projekto metu vykdomais tyrimais bei technologine plėtra buvo siekiama sukurti modulinės architektūros platformą, kuri leistų greičiau ir mažesniais kaštais į rinką paleisti mobilias bei interneto paslaugas. Platformos tikslas - padidinti paslaugų skaičių, pelningumą bei įmonių konkurencingumą Lietuvoje. Platformos moduliai taip pat bus naudojami konkuruoti pasaulinėje rinkoje.

Platformos projektas buvo pradėtas 2009 metų sausio mėnesį ir yra baigiamas 2012 metų sausio 13 dieną.

Platforma apėmė mobilios reklamos, SMS, bendravimo, mobilios žiniasklaidos, mobilaus apmokestinimo, klientų aptarnavimo, pinigų surinkimo poreikius. Partneriai projekto metu taip pat analizavo rinkos poreikius Lietuvoje, Baltijos šalyse, Vakarų Europoje, Afrikos bei Azijos rinkose.
Viso projekto metu UAB "Aktyvus sektorius" ir UAB "Verozona" į platformos tyrimus bei prototipo sukūrimą investavo daugiau nei 2,7 mln. litų. Iš šios sumos daugiau nei 1.1 mln. litų sudaro partnerių privačios lėšos.
Projekto metu sukurta Mobiliųjų paslaugų teikimo platforma bus naudojama moduliniu principu. Parengti 10 modulių bus naudojami paslaugų paleidimui, spartesniam didesnių projektų vystymui. Projektus toliau vystys tiek UAB “Aktyvus sektorius”, tiek UAB “Verozona”.

Per pirmąjį ketvirtį po projekto pabaigos planuojami paleisti projektai, panaudojant MPTP modulius, kuriuos paleis UAB “Aktyvus sektorius”:
- Reklamos modulis pasauliniams mobiliems reklamos tinklams apjungti
- Reklamos modulis mobiliems reklamos pardavimams vystyti besivystančiose šalyse
- Bendravimo modulio prijungimas prie mobilios bendruomenės Eskimi
- SMS produkto prototipo panaudojimas paleidžiant SMS produktus Nigerijos, Kenijos rinkose

UAB “Aktyvus sektorius” planuoja toliau tęsti Technologinės plėtros liniją ir toliau tobulinti MPTP, todėl yra parengęs paraišką tolimesniam finansavimui iš ES fondų pagal Intelektas.lt programą.
Per pirmąjį ketvirtį po projekto pabaigos planuojami paleisti projektai, panaudojant MPTP modulius, kuriuos paleis UAB “Verozona”:
- Efektyvios komunikacijos vartotojų aptarnavimo modulis
- SMS siuntimo modulis
- Sąskaitų faktūrų išrašymo modulis
- SMS integruotas valstybinių rinkliavų apmokęstinimo modulis


Projektas MPTP leido projekto vykdytojui ir partneriui investuoti į mobilių paslaugų tyrimus, jų gamybą, paruošti platforminius modulius. Į toliau leidžiamas paslaugas bus investuojama papildomai. UAB “Aktyvus sektorius” investuoja į besivystančias rinkas, kadangi ten mobilus telefonas yra pirminis naršymo įrenginys. Artimiausią ketvirtį po projekto pabaigos UAB “Aktyvus sektorius” planuoja investuoti 200’000 Lt į projekto metu sukurtų tyrimų komercializavimą, paslaugų paleidimą į rinką. Projekto vykdytojas taip pat derisi su išoriniais investuotojais dėl bendravimo modulio plėtros į besivystančias rinkas.
Artimiausius 12 mėnesių UAB “Aktyvus sektorius” planuoja papildomai investuoti 600’000 Lt į paslaugų paleidimą rinkoje, esamų modulių paruošimą, komercializavimą.

UAB “Verozona” toliau tobulins savo mobilių mokėjimo, klientų aptarnavimo sistemas Vakarų bei Rytų Europoje. Planuojama 2012 metais papildomai investuoti daugiau nei 700’000 Lt į komercializavimą ir paslaugų adaptacijas užsienio rinkoms.

“Aktyvus sektorius” taip pat investuoja į specialios programėlių sąsajos (API) sukūrimą, kuri leis projekto rezultatais pasinaudoti ir kitiems partneriams Lietuvoje ir užsienyje. Partneriai galės leisti savo mobilias paslaugas pasinaudojant sukurtais platformos moduliais.

UAB “Verozona” turi daugiau nei 100 partnerių, kurie pasinaudos sukurtomis apmokėjimo paslaugomis, klientų aptarnavimo sistemos moduliu.

ES struktūrinė parama padės UAB „Aktyvus sektorius“ ir UAB „Verozona“ plėtoti mokslinius tyrimus ir vykdyti technologinę plėtrą bei stiprinti pozicijas mobiliųjų paslaugų rinkoje

Šiais metais UAB „Aktyvus sektorius“ ir UAB „Verozona“ pateiktas projektas laimėjo Europos Sąjungos finansinę paramą pagal Ekonomikos augimo veiksmų programos 1 prioriteto „Ūkio konkurencingumui ir ekonomikos augimui skirti moksliniai tyrimai ir technologinė plėtra“ įgyvendinimo priemonę „Intelektas LT“.

Įmonių bendro projekto „Mobilių paslaugų teikimo platformos moksliniai tyrimai ir technologinė plėtra“ įgyvendinimio trukmė 3 metai. Didžiąją dalį investicijų finansuos Europos Sąjunga, o likusią dalį sudarys nuosavos įmonių lėšos.

Projekto tikslas – sukurti mobiliųjų paslaugų teikimo platformą, kuri sudarytų galimybes daug paprasčiau įvesti naujas, kokybiškas paslaugas ir vystyti didesnės pridetinės vertės produktus mobiliesiems telefonams. Šis įmonės žingsnis yra pagrįstas anksčiau vyk dytais mažesnės apimties projektais bei atliktom analizėm, kurios leido padaryti išvadą, kad nėra vieningos sistemos, kuria remiantis kūrybiniai veiksmai būtų automatizuoti.

Projektas apima dvi pagrindines veiklos kryptis. Pirmiausia atliekami moksliniai tyrimai mobiliųjų paslaugų teikimo platformos srityje. Kitas etapas - technologinė plėtra mobiliųjų paslaugų teikimo platformos srityje. Planuojama, kad įgyvendinus projektą, įmonė bus pajėgi pateikti rinkai 36 naujas paslaugas, kurios apims tokius modulius kaip klientų aptarnavimo balsu (IVR), SMS, wap-push, statistikos, reklamos, turinio valdymo, klientų aptarnavimo, telefonų atpažinimo ir kt. sistemas.

Įmonė per 2008 m. pateikusi rinkai naujų ar iš esmės pagerintų gaminių, paslaugų, technologijų, ženkliai padidino savo pajamas. Dvi šiuo laikotarpiu sukurtos paslaugos yra dar investicinėje fazėje. 2007 m. mobilaus turinio portalas Mobzo pateisino vartotojų ir kūrėjų lūkesčius ir tapo pirmąja UAB „Aktyvus sektorius“ paslauga, kuri buvo eksportuota į Latviją, Estiją, Lenkiją. Per ateinančius metus palaipsniui planuojama pradėti eksportuoti į Skandinavijos rinką.

Akcentuotina, kad vykdomo projekto potencialas slypi jo tęstinume, nes sukurta platforma leis teikti naujas žymiai kokybiškesnes, vartotojui patrauklesnes paslaugas. Ne mažiau svarbu, kad suteikta ES finansinė parama prisidės prie įmonės, vykdančios MTTP ir jos pagrindu kuriančios naujus produktus, plėtros, konkurencingumo didinimo, naujų eksporto rinkų atradimo, žmogiškųjų išteklių tobulinimo.

ES struktūrinė parama padėjo UAB „Aktyvus sektorius“ atlikti mokslinius tyrimus mobilių išmaniųjų telefonų aplikacijų srityje
Projekto kodas: VP2-1.3-ŪM-01-K-02-058

Nuo 2011 vasario mėnesio UAB “Aktyvus sektorius” sėkmingai įvykdė projektą “Išmaniesiems telefonams skirtų el.programų technologinė galimybių studija”, įgyvendinant Lietuvos 2007-2013 metų Europos Sąjungos struktūrinės paramos panaudojimo strategijos Ekonomikos augimo veiksmų programos 1 prioriteto „Ūkio konkurencingumui ir ekonomikos augimui skirti moksliniai tyrimai ir technologinė plėtra“ priemonę „Idėja LT”.

Projektas leido giliai ištirti išmaniųjų telefonų rinką, technologinį pagrindą, esančius rinkoje produktus ir pasiruošti tolimesniems moksliniams tyrimams ir technologinei plėtrai išmaniųjų telefonų el.programų srityje.

Projekto trukmė 6 mėnesiai, didžiąją dalį investicijų finansavo Europos Sąjunga, pagal programą Idėja.LT.

Projekto tikslas – ištirti išmaniųjų telefonų operacines sistemas, jų skirtumus, išmaniųjų telefonų pasiskirstymą pasaulinėse rinkose. Buvo tiriamos komercinės sąlygos, rinkos bei pardavimo kanalai, daroma išmaniųjų telefonų el.programų parduotuvių analizė. Projekto metu taip pat buvo tiriamos techninės serverių struktūros bei analizuojama optimali serverinės struktūra mobilioms el.programoms palaikyti ir vystyti užtikrinant didelių srautų palaikymą.

Projektas buvo baigiamas sukuriant el.programų prototipus. Įmonė savo lėšomis pabaigs prototipų gamybą ir leis juos rinkos testams ant savo turimo mobilaus socialinio tinklo “Eskimi”.

Įmonė UAB “Aktyvus sektorius” vysto mobilų socialinį tinklą “Eskimi”, kuris jau šiuo metu populiarus visame pasaulyje, o ypatingai besivystančiose šalyse Afrikos, Azijos regionuose. “Eskimi” šiuo metu klientai pasiekia per mobilųjį internetą, telefone esančią naršyklę. Vykdyta Idėja.LT technologinė galimybių studija leis praplėsti kanalus per kuriuos klientai galės naudotis sukurtu mobiliu socialiniu tinklu.

Mobiliu internetu naudojasi daugiau nei 1 mlrd. gyventojų pasaulyje. Planuojama, jog vartotojų skaičius šioje rinkoje per artimiausius 2 metus išaugs 300% iki 3 mlrd. vartotojų.
UAB „Aktyvus sektorius“ įvykdė ES struktūrinės paramos projektą “Daugiamodalinės ir automatizuotos informacinio turinio platinimo platformos techninė galimybių studija”
Projekto kodas: VP2-1.3-ŪM-01-K-02-057

Nuo 2011 sausio mėnesio UAB “Aktyvus sektorius” sėkmingai įvykdė projektą “Daugiamodalinės ir automatizuotos informacinio turinio platinimo platformos techninė galimybių studija”, įgyvendinant Lietuvos 2007-2013 metų Europos Sąjungos struktūrinės paramos panaudojimo strategijos Ekonomikos augimo veiksmų programos 1 prioriteto „Ūkio konkurencingumui ir ekonomikos augimui skirti moksliniai tyrimai ir technologinė plėtra“ priemonę „Idėja LT”.

Projektas leido ištirti ir pasiruošti informacinių paslaugų teikimo moksliniams tyrimams ir technologinei plėtrai, pasinaudojant interneto, mobiliais tiekimo kanalais. UAB “Aktyvus sektorius” nuo 2006 metų sėkmingai vysto informacines, pramogines paslaugas ir teikia jas klientams interneto bei mobiliais kanalais. Techninė galimybių studija tyrė galimybes sukurti vientisą platformą, kuria paslaugas galima būtų teikti visais kanalais pasauliniu mąstu.

Projekto trukmė 6 mėnesiai, didžiąją dalį investicijų finansavo Europos Sąjunga, pagal programą Idėja.LT.

Projekto tikslas – ištirti mobilių apmokestinimų technines galimybes visame pasaulyje, orientuojant tyrimus į besivystančias šalis, tokiuose kontinentuose kaip Afrika, Azija, Lotynų Amerika. Projekto metu taip pat buvo vykdytas informacinių paslaugų poreikių tyrimas.

Projekto rezultatas – tyrimai ir pasiruošimas tolimesniems moksliniams tyrimams ir technologinei plėtrai. Tyrimo metu buvo prieita išvados, kad automatizuotos platformos kurti nėra sąlygų ir neapsimoka, todėl įmonė vystys informacines paslaugas atskiriems produktams ir tik tam tikrais efektyviausiais kanalais

Projektas buvo baigiamas sukuriant informacinių paslaugų prototipus. Įmonė planuoja informacines paslaugas vystyti augančiose rinkose, kaip pagrindą naudojant mobilų socialinį tinklą “Eskimi”.

Įmonė UAB “Aktyvus sektorius” vysto mobilų socialinį tinklą “Eskimi”, kuris jau šiuo metu populiarus visame pasaulyje, o ypatingai besivystančiose šalyse Afrikos, Azijos regionuose. “Eskimi” šiuo metu klientai pasiekia per mobilųjį internetą, telefone esančią naršyklę.

Mobiliu internetu naudojasi daugiau nei 1 mlrd. gyventojų pasaulyje. Planuojama, jog vartotojų skaičius šioje rinkoje per artimiausius 2 metus išaugs 300% iki 3 mlrd. vartotojų.